Tiny 2 1/2 Year Old Rat Terrier

Tiny 2 1/2 Year old Rat Terrier
Tiny Rat Terrier
506 Elizabeth Street
Effingham KS 66023
Phone: 913-833-2382